Colaboratori

Termeni şi condiţii

Site-ul www.catalog-edu.ro funcţionează în mod independent, scopul său fiind redarea situaţiei şcolare a elevilor ce fac parte din sistemul educaţional din România, prin prisma acordului unităţilor de învăţământ şi a părinţilor, ca beneficiari ai acestui sistem de învăţământ. Acest site se doreşte a fi un punct de referinţă în alegerea unei modalităţi de supervizare a situaţiei şcolare a copiilor, din partea părinţilor, în vederea formării educaţionale optime a elevilor.

Definiţii pentru scopul acestor termeni şi condiţii:

 • “TERMENI SI CONDIŢII” reprezintă un acord încheiat între orice persoană (denumit în continuare “UTILIZATOR”) care vizitează ori accesează site-ul sau utilizează serviciile FURNIZORULUI (denumit în continuare "SERVICIUL") şi FURNIZORUL, în calitatea sa de proprietar şi administrator al site-ului şi de furnizor al serviciului. Acordul anterior menţionat stabileşte care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.catalog-edu.ro (denumit în continuare "site-ul") ori poate utiliza în orice mod serviciile contra cost oferite prin intermediul site-ului.
 • UTILIZATOR : orice persoană care accesează acest site pentru orice motiv sau utilizează serviciile contra cost oferite de acest site, inclusiv pentru a posta un conţinut precum şi pentru a descărca, folosi, copia parţial sau integral documente care se regăsesc pe acest site.
 • CONŢINUT : orice informaţie şi document aflat pe acest site, indiferent de forma de prezentare: grafică, text, imagine, film, sunet, programe software etc.
 • SERVICIU înseamna furnizarea către utilizatori a accesului la date şi informaţii transmise de FURNIZOR, prin intermediul acestui site, inclusiv posibilitatea de a publica conţinut nou pe acesta.
 • prin FURNIZOR se face referire la firma BC PLUS INNOVATION AND TECHNOLOGY S.R.L., înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe langa Tribunalul Galati, nr. J17/650/15.04.2016, cod unic de înregistrare fiscală nr. 35968469, atribut fiscal RO.

Acceptarea acordului

Orice fel de comunicaţie şi informaţiile iniţiate prin acest SERVICIU vor fi guvernate de aceşti TERMENI SI CONDIŢII, ca reprezentând acordul complet, exclusiv si definitiv între UTILIZATOR şi FURNIZOR.

Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta şi/sau a SERVICIULUI, precum şi a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime si necondiţionată a acordului şi a oricărei prevederi din acesta, iar neacceptarea acestui acord ori a oricărei prevederi din acesta atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndata accesarea site-ului.

Conţinutul site-ului

CONŢINUTUL site-ului aşa cum este el definit este proprietatea FURNIZORULUI, în afara cazurilor în care este menţionat autorul. Utilizatorii care publică/trimit orice fel de conţinut pe/pentru acest site sunt de acord să cedeze gratuit, nelimitat în timp, la nivelul teritorial al României, în momentul publicării/trimiterii, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare şi retransmitere a materialelor cu care au contribuit la site.

Utilizatorii care publică/trimit orice fel de conţinut pe/pentru acest site garantează şi îşi asumă: răspunderea asupra originalităţii conţinutului; obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor ale unei terţe persoane. Nerespectarea acestei obligaţii nu poate angaja răspunderea FURNIZORULUI, ci numai răspunderea utilizatorilor respectivi. Utilizatorii pot folosi conţinutul site-ului exclusiv în scopuri informative si educaţionale. Utilizatorilor le este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parţială, integrală sau modificată a conţinutului acestui site în alte scopuri. FURNIZORUL şi fiecare UTILIZATOR (pentru conţinutul al cărui autor este) pot exploata în mod indirect în scopuri comerciale conţinutul site-ului.

Pentru a asigura respectarea legalităţii în domeniu, în cazul în care un utilizator constată o încălcare a drepturilor de autor sau a oricăror alte drepturi, acesta este rugat sa trimită un mesaj, folosind pagina de contact sau pe fax la 0236.479.422, care va conţine următoarele elemente: identificarea materialului de pe site-ul nostru care a încălcat sau a devenit subiectul încălcării drepturilor de autor; identificarea originalului; adresa, numărul de telefon şi adresa de poştă electronică a părţii vătămate. FURNIZORUL garantează confidenţialitatea informaţiilor transmise potrivit prezentului paragraf, în limitele prevederilor legale. FURNIZORUL îşi rezervă dreptul de a bloca accesul la conţinutul asupra căruia a primit o notificare de încălcare a unui drept al unei terţe părţi şi de a bloca accesul la conţinutul întregului site pentru un utilizator despre care a fost notificat legal că ar fi încălcat drepturile intelectuale ale unui terţ.

Aspecte legate de securitatea datelor de identificare

În timpul procesului de înregistrare, UTILIZATORULUI i se va aloca un user şi o parolă. UTILIZATORUL este responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii acestor date şi este în întregime responsabil pentru toate activităţile şi taxele ce pot apărea prin utilizarea acestora.

UTILIZATORUL poate modifica parola şi profilul personal în orice moment. De asemenea, UTILIZATORUL este în întregime responsabil de toate activităţile şi informaţiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat.

Prin intermediul prezentului portal pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a-l contacta. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresă de e-mail. Administratorul va păstra confidenţialitatea acestor informaţii şi nu le va transmite terţilor. Unele informaţii solicitate prin intermediul portalului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest portal, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

UTILIZATORUL este de acord să anunţe de îndată echipa FURNIZORULUI la sesizarea oricăror inadvertenţe în cadrul profilului personal, oricărei utilizări neautorizate, improprii sau ilegale a parolei sau a contului său a oricărei alte probleme de securitate. Este responsabilitatea UTILIZATORULUI să actualizeze şi să se asigure că adresa de postă electronică (e-mail) la care mesajele sunt trimise este cea corectă. FURNIZORUL nu este responsabil pentru niciun fel de pierderi, impuneri, daune, cauze de acţiune, cheltuieli, judecăţi, premii, penalităţi sau taxe generate de nerespectarea prevederilor prezentei secţiuni din Termeni si Condiţii. Este responsabilitatea UTILIZATORULUI să se asigure că orice UTILIZATOR autorizat al contului său a citit Termenii si Condiţiile prezentului acord şi înţelege că prin utilizarea de către acesta a SERVICIULUI se supune acestor termeni şi condiţii. UTILIZATORUL este de acord că îi revine pe deplin responsabilitatea pentru modul de folosire al SERVICIULUI de către orice utilizator autorizat şi pentru orice consecinţă care ar rezulta din utilizarea necorespunzătorare a SERVICIULUI sau de încălcarea acordului de către o astfel de persoană.

Securitatea informaţiilor se realizează prin:

 • accesul pe baza de utilizator şi parolă
 • asocierea de profile corespunzătoare utilizatorilor
 • filtrarea funcţionalităţiilor aplicaţiei şi a datelor afişate în funcţie de profilul utilizatorului
 • parolele de acces nu sunt afişate în aplicaţie
 • utilizatorul logat şi fără activitate timp de 20 de minute este automat delogat din aplicaţie
 • toate operaţiile efectuate pe baza de date sunt logate

Limitarea răspunderii

FURNIZORUL nu este răspunzător pentru erorile sau omisiunile prezente în conţinutul furnizat de utilizatori şi de aceea UTILIZATORUL acceptă că FURNIZORUL nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte rezultate din accesarea/folosirea acestui site.

Conexiunea la alte Reţele sau Terţe Parţi

Orice includere de linkuri spre alte site-uri sau reţele de comunicare este făcută numai pentru ajutorul UTILIZATORULUI şi nu implică sprijinirea de către FURNIZOR a materialului disponibil în cadrul site-urilor sau reţelelor anterior menţionate şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Accesarea acelor site-uri şi utilizarea produselor şi serviciilor oferite de catre acestea se va face exclusiv pe propriul risc al UTILIZATORULUI.

UTILIZATORUL accepta faptul ca FURNIZORUL nu controlează, nu işi asumă răspunderea precum şi nicio obligaţie în ceea ce priveşte conţinutul altor site-uri, orice link din alte site-uri sau conţinutul acestora. FURNIZORUL nu garantează că serviciile sau conţinutul furnizate de terţe surse sunt acceptabile şi disponibile în orice parte a României. În cazul accesarii de către UTILIZATOR a altui conţinut sau servicii de pe site-uri ale unor terţi, FURNIZORUL nu este responsabil pentru respectarea de către UTILIZATOR a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele ţări.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, FURNIZORUL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii ni le furnizează despre sine, un membru al familiei ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este pentru a putea îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite de FURNIZOR, pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor şi pentru a ţine evidenţa utilizării serviciilor. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către FURNIZOR şi NU vor fi comunicate către terţi.

Conform Legii nr. 677/2001, UTILIZATORUL beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, UTILIZATORUL are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc şi de a solicita ştergerea datelor. UTILIZATORUL este de acord că ştergerea datelor personale va fi urmată de ştergerea contului de utilizator din sistem şi de imposibilitatea de a accesa şi utiliza serviciile oferite de către FURNIZOR. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa prin trimiterea unui e-mail, folosind pagina de contact. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Prezentul acord constituie informare către UTILIZATORI că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a SERVICIULUI.

Pentru părinţi/reprezentaţi legali al elevului

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: reprezentanţilor oficiali (cadre didactice şi personal administrativ) ai instituţiei la care este înscris copilul dvs., instituţie care a semnat un contract de colaborare cu FURNIZORUL în vederea utilizării serviciului www.catalog-edu.ro.

Pentru reprezentanţii legali ai şcolii (cadre didactice şi personal administrativ)

Scopul colectării datelor privind situaţia şcolară a elevului (note şi absenţe) este acela de a furniza aceste informaţii părinţilor sau reprezentanţilor legali ai fiecărui elev în parte. Scopul colectării informaţiilor privind dosarul elevului: nume/prenume părinţi şi nr. telefon părinţi este acela de a permite identificarea utilizatorilor (de tip părinte) legitimi şi trimiterea prin e-mail a informaţiilor iniţiale cu privire la datele de acces pentru aceste conturi. Nu sunteţi obligaţi să furnizaţi nici datele cu privire la situaţia şcolară (note şi absenţe) şi nici informaţiile cu privire la dosarul elevilor: CNP elev, nume/prenume părinţi şi telefon părinţi. Refuzul Dvs. determină imposibilitatea utilizatorului de tip părinte de a consulta informaţiile şcolare cu privire la elevul vizat.

Informaţiile înregistrate care privesc situaţia şcolară a elevului (note şi absenţe) sunt destinate utilizării de către şcoala contractantă şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: reprezentanţilor oficiali (cadre didactice şi personal administrativ) ai şcolii contractante şi părintelui/reprezentatului legal al fiecărui elev în parte.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă datată şi semnată la SC BC PLUS INNOVATION AND TECHNOLOGY SRL, Bulevardul Siderurgistilor nr. 5, Tronson2, Bl. PS1A, Galaţi, jud. Galaţi, sau prin fax. 0236 479422. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Acord de confidenţialitate

În cadrul serviciului de comunicare prin intermediul mesajelor trimise cu ajutorul platformei, mesajele se împart în mesaje adresate direct UTILIZATORULUI şi mesaje transmise între UTILIZATORI. Părţile înteleg să respecte faptul că trimiterea mesajelor adresate direct utilizatorilor, prin care se comunică username-ul şi parola, este un proces privat între administratorul portalului si destinatarii mesajelor. Administratorul nu va fi ţinut răspunzator pentru conţinutul mesajelor trimise cu ajutorul platformei de către UTILIZATORI, altele decât cele adresate direct utilizatorilor. Administratorul portalului va respecta caracterul privat al mesajelor personale ale UTILIZATORULUI, şi nu le va edita sau modifica sub nicio formă. La cererea expresă a unor autorităţi ale Statului Român (ce au competenţa în acest domeniu), administratorul portalului va furniza acestora, în conformitate cu prevederile legale, toate datele pe care le deţine cu privire la un anumit UTILIZATOR precum şi la activităţile pe care acesta le-a desfaşurat prin intermediului site-ului.

Modificarea acordului

FURNIZORUL îşi rezervă dreptul de a modifica în orice mod, oricând şi oricare dintre clauzele acestui acord, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de UTILIZATORI. Simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de site sau de serviciu intervenite după operarea modificării reprezintă acceptarea deplină şi necondiţionată de catre utilizator. Neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului.

Litigii

Clauzele prezentului acord sunt interpretate şi executate potrivit legilor din România. Părţile convin ca în cazul unor neînţelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor.

În cazul în care părţile nu reuşesc să ajungă la nicio înţelegere amiabilă, atunci, pe baza unei înştiinţări scrise din partea oricărei părţi către cealaltă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest acord sau cu utilizarea site-ului se va soluţiona de către instanţele competente din România.